Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/kontakt.php) is not within the allowed path(s): (/home/html/autohificenter.sk:/home/clients/autohificenter.sk:/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/hosting/autohificenter.sk) in /home/html/autohificenter.sk/public_html/data/cennik/file/file.php on line 2
HI-FI, RC modely
       
       
o nás kontakt bazár záruka KOŠÍK
 
  --- AKCIA ---
Záručný a reklamačný poriadok
Obchodné podmienky
Všeobecné ustanovenia
1.) V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydáva Zoltán Ferdinánd - AUTOHIFICENTER, so sídlom ul. Družby č.17, 982 01 Tornaľa (ďalej len „Autohifi“) nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
2.) Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa tým Zoltán Ferdinánd - AUTOHIFICENTER, so sídlom ul. Družby č.17, 982 01 Tornaľa a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil od predávajúceho určitý tovar.

3.) Tento Reklamačný poriadok:
- je zverejnený na internetovej stránke http://www.autohificenter.sk
- je viditeľne umiestnený v prevádzkárni Autohifi , v ktorej sa predávajú výrobky spotrebiteľovi alebo poskytujú služby spotrebiteľovi
- je v tlačenej forme dostupný spotrebiteľovi

4.). Uzavretím kúpnej zmluvy medzi Autohifi a spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi Autohifi a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ  k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list).

5.) Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej súvisiacimi ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

6. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany Autohifi pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

7. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

8. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.
 
Zodpovednosť za vady
1.) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.
2.) Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3.) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.
4.) Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.
5.) Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

- prirodzeným opotrebením věci,
- nesprávnou obsluhou v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením veci (napr.: zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr.: prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory),
Reklamácia sa nevzťahuje na výrobok:
- ktorý javí známky násilného pokusu o otvorenie,
- ktorý bol poškodený živelnou pohromou,

Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba alebo nálepka.
Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba alebo nálepka.
 
Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):
1.) Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.
2.) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v prevádzke v ktorej bola predmetná vec kúpená.
3.) Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s predávajúcim reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
4.) Tovar na reklamáciu je možné doručiť osobne alebo zaslať na adresu dodávateľa uvedeného v dodacím liste. Zabaľte ho do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
 
Vybavenie reklamácie
1.) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.
2.) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
3.) Ak ide síce o odstrániteľné vady ale kupujúci nemôže pre väčší počet rôznych vád vec riadne užívať, väčším počtom vád sa rozumie vyskytnutie sa aspoň troch rôznych vád, kupujúci môže po dohode s dodáveteľom odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ môže punúknuť a jiný druh tovaru v hodnote kúpnej ceny pôvodne dodaného tovaru.
4.) Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 1 až 5 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní.

5.) V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami .

6.) V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

Vrátenie tovaru

Tovar môžete vrátiť na našu adresu ako balíková zásielka. DOBIERKOVÉ ZÁSIELKY NEPREBERÁME!

Úvod
 
 
AHC Tornaľa
Predaj, montáž audiovizuálnej techniky
 
 
 
  76166 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk (c) ATMcomputer 2008